Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Proces zmiany sprzedawcy 

Każdy Odbiorca ma prawo do zmiany sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy nie powoduje przerwy w dostawie gazu, a Odbiorca nie ponosi wobec operatora ani sprzedawcy żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem procesu. Procedurę zmiany sprzedawcy inicjuje Odbiorca poprzez wybór nowego sprzedawcy i zawarcie z nim umowy kompleksowej na dostawy paliwa gazowego.

Pomagamy naszym Klientom we wszelkich formalnościach, udzielenie nam pełnomocnictw do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy pozwoli załatwić za Ciebie wszystkie formalności z tym związane. Cały proces trwa ok. 30 dni.

 

Procedura zmiany sprzedawcy:

  1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.

  2. Zmiana sprzedawcy jest rejestrowana przez OSD i wchodzi w życie z rozpoczęciem nowego miesiąca gazowego.

  3. Proces zmiany sprzedawcy inicjuje Odbiorca.

  4. Odbiorca lub nowy sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy wypowiada lub częściowo wypowiada umowę sprzedaży lub umowę kompleksową dotychczasowemu sprzedawcy i zawiera umowę z nowym sprzedawcą.

  5. Odbiorca lub nowy sprzedawca z upoważnienia Odbiorcy, informuje pisemnie OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać:

- określenie stron nowej umowy sprzedaży,  

- termin obowiązywania umowy,  

- planowane ilości paliwa gazowego oraz moc umowną,  

- wyciąg z umowy dystrybucyjnej w przypadku, gdy Odbiorca nie podpisał z nowym sprzedawcą umowy kompleksowej.

  6. Odbiorca może dokonać zmiany sprzedawcy nie częściej niż dwa razy w ciągu roku gazowego.

  7. Zamówiona moc umowna dla punktów wyjścia oraz grupa taryfowa, wg której rozliczane jest w OSD świadczenie usługi dystrybucyjnej do punktu wyjścia z systemu dystrybucyjnego dla danego Odbiorcy, w przypadku zmiany sprzedawcy nie ulegają zmianie.

  8. W terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia o zmianie sprzedawcy OSD informuje dotychczasowego i nowego sprzedawcę o trwaniu procedury zmiany sprzedawcy.

  9. W dniu zmiany sprzedawcy OSD zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego.

10. W przypadku układu pomiarowego uniemożliwiającego rejestracje danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy.

11. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu urządzenia pomiarowego opisanego w punkcie powyżej, OSD dokonuje szacowania ilości paliwa na dzień zmiany sprzedawcy, wg odpowiedniego wzoru.

12. OSD przypisuje układ pomiarowo-rozliczeniowy danego Odbiorcy do nowego sprzedawcy z dniem dokonania odczytu według punktów 9, 10, 11.

13. Wskazanie urządzenia pomiarowego na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca. Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia końcowego Odbiorcy.

14. Informacje o zaprzestaniu działalności dotychczasowy sprzedawca przekazuje niezwłocznie do OSD oraz do Zleceniodawcy Usługi Dystrybucji.

15. Przejęcie zobowiązań sprzedawcy następuje z początkiem doby gazowej rozpoczynającej miesiąc gazowy, w którym zaczyna obowiązywać nowa umowa sprzedaży: wg wskazań urządzeń rejestrujących układu pomiarowego dla Odbiorców wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające rejestrację danych, wg algorytmu podanego w punkcie 11. dla Odbiorców wyposażonych w układy pomiarowe uniemożliwiające rejestrację danych.

 

Zobacz także:

 

Obrót hurtowySprzedaż i dostawa gazu ziemnego

 

Znajdź nas na:
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA